Senast uppdaterad 031105
Information om certifikat 

För att flyga klubbens motorseglare krävs ett segelcertifikat med speciell behörighet för motorseglare. Lägsta ålder för att ta certifikatet är 17 år. Varje person som avser ta flygcertifikat måste genomgå en läkarundersökning hos en läkare som är godkänd av Luftfartsverket. För att behålla sin behörighet måste man under de tolv senaste månaderna ha flygit minst 8 timmar och gjort minst 16 starter. Om man inte har gjort det måste man göra en PFT (Periodisk Flyg Träning) med en av klubbens segelflyglärare.
Utbildningen bedrivs i klubblokalen på Tälje Flygfält. Lärare i teoridelen är olika klubbmedlemmar som undervisar i följande ämnen: flygmaterielkännedom, metereologi, radiotelefoni, mm.

:: Flygpriser 2003

Abonnemang
2400kr
Abonnemanget gäller från betalningsdagen till årets slut. 
Vid betalning före 31 januari erhålls rabatt med 200 kronor. 
För elev som erhåller certifikat under året gäller följande priser: 
Före 30/5 Fullt pris 
1/6 - 30/7 Halvt pris 
Efter 30/7 Gratis


Flygpris / timme

Flygplantyp
SE-UAE
Grob G 109B
SE-UBZ
SF 25C


 
Motortid
Flygtid
Motortid
Flygtid

Utan abonnemang
380 kr
210 kr
355kr
150 kr


Med abonnemang
330 kr
30 kr
245 kr
30 kr


Skolflygning, PFT, inflygning och kontroll flygning
380 kr
210 kr
355 kr
150 kr


_______________________________________________________

Flygplantyp
SE-SXP
Bergfalke II/55


 
Flygtid

Utan abonnemang
210 kr


Med abonnemang
90 kr


Skolflygning, PFT, inflygning och kontroll flygning
210 krSjälvriskfond


Är obligatorisk. Avgift till fonden ( 200 kronor ) skall betalas varje år. 
OBS!! Denna summa läggs till avgiften för årets första flygning. OBS!!

Information om införande av arbetsinsats
För att få en jämnare och mer rättvis fördelning av medlemmarnas arbetsinsats i flygklubben har styrelsen föreslagit en årlig obligatorisk arbetsinsats. Detta förslag antogs på senaste medlemsmötet och skall gälla alla som flyger klubbens flygplan, dock ej tillfälliga gästmedlemmar eller liknande. Följande enkla regler gäller för detta:
• alla som ska flyga klubbens flygplan innevarande år skall ha fullföljt sin arbetsinsats året innan för att få lösa abonnemang, annars gäller timpris
• arbetsinsatsens storlek bestäms av styrelsen för varje år
• allt arbete åt flygklubben räknas, t ex skolning, bygglokalen, styrelsearbete etc.
• närvaro vid årsmöte och medlemsmöten räknas som arbete
• arbetad tid förs in av varje medlem i protokoll som skall finnas i klubbstugan
• i slutet av varje år sammanräknas arbetstiden för varje medlem av någon av styrelsen utsedd och kassören meddelas vilka som får lösa abonnemang
• elever under skolning får räkna teorikurs samt flugna timmar som arbetstid
• undantag eller ändringar från dessa regler beslutas av styrelsen

Styrelsen har beslutat att dessa regler införs från och med 2003-01-01 och gäller för abonnemang som löses från och med 2004-01-01. Arbetsinsatsens storlek för 2003 har bestämts till 60 tim, vilket motsvarar en kväll i månaden. För att mjukstarta har beslut fattats att den arbetstid som görs under november och december i år, får räknas in i 2003 års arbetstid.

Så kom till bygglokalen på tisdag- och torsdagskvällar redan nu, så får ni räkna tiden!
Vi måste göra färdigt SE-UBZ till årskiftet och sedan börjar vi med SE-UAE. Vi planerar att börja flygsäsongen i mitten av februari. Om vi jobbar på före årskiftet kan vi flyga med bägge planen på vinterbana.

Om omständigheterna tillåter kommer vi att flyga den 8-9/2 på Torpsjön, Fränsta i samband med marknaden. Vi kommer att få en plogad bana, eventuellt kan vi fortsätta att flyga där tills vi plogar vårt eget fält.

Om vi kan få hyra ett bogserplan i vinter, så kommer vi att flyga med SE-SXP en eller två helger om det finns intresse.

Synpunkter? Maila dom till