Skapad 2002-09-13
Miljö

  • Ånge Flygklubb anser att ett ansvar för miljön är självklart och utbildar därför piloter och andra medlemmar i grundläggande miljökunskap.
  • Det ständiga miljöförbättringsarbetet skall beredas plats i Ånge Flygklubbs dagliga verksamhet.
  • Ånge Flygklubb har i enlighet med rådande rekomendationer lämnat rapport om miljöpåverkan till Ånge Kommun.
  • Ånge Flygklubb har dessutom antagit Segelflygets miljökodex som visas nedan. Finns även på Segelflygets hemsida.

:: Förhållningssätt för den miljömedvetne segelflygaren.
Segelflygaren är medveten om att en opåverkad miljö i en frisk atmosfär är en förutsättning för att nu och i framtiden kunna utöva en fri och utmanande sport.
Segelflygaren är klar över att han eller hon personligen påverkar omgivningen, trots att sporten i sig är ljudlös, därför att man verkar i naturens grundstenar för livet: jord, luft och vatten. Detta tar sig uttryck i följande.
Påverkan på marken genom att utnyttja markområden för att taxa, starta, landa och parkera flygplan, samt genom att uppföra klubbhus, hangarer, parkeringsplatser och andra infrastrukturella inrättningar för t.ex. flygsäkerhet (flygledarfordon).
Energibehov för start med motordriven vinsch, uppbogsering med motorflygplan eller självstartande motordrivna segelflygplan. Markbunden transport av nedmonterat segelflygplan i vagn och resor till och från flygplatsen.
Buller, avgaser och avfall avges vid taxning, start, flygning och landning med motordrivna flygplan, vid underhållsarbeten och vid färd med den egna bilen.

Segelflygaren uppträder miljömedvetet genom att ta det ansvar som åvilar honom i detta avseende, bemödar sig alltid om att inte skada flygsportens anseende som en miljömedveten fritidssysselsättning, och beaktar alltid Segelflygets och klubbens förhållningsregler.

Ansvaret för ett miljömedvetet segelflygande ligger alltid hos piloten och den enskilde medlemmen. Det är han som måste se till att förutsättningar skapas för ett miljömedvetet förhållningssätt, ett miljömedvetet segelflygande. Med det menas att från planeringen till genomförandet av flygningen till det att flygplanet ställs in i hangaren måste flygaren verka för att minsta möjliga påverkan sker på naturen.


:: Den miljömedvetne segelflygaren
- undviker bullerstörningar i flygverksamheten genom att strikt hålla sig till lokalt fastställda tider för verksamheten (ingen bogsering efter 21.00 eller före 09.00 på lördagar och söndagar eller andra helgdagar).
- undviker flygning och framförallt stig- och sjunkvägar över områden där en lugn omgivning förutsätts råda t.ex. sjukhus, äldreboende, kyrkor, fritidshus och rekreationsområden, naturskyddsområden etc. Varierar stigrutter för att ej skapa bullerkoncentration.
- utnyttjar alltid maximal stig- och sjunkförmåga vid start och landning med bogserflygplan eller motorseglare.
- föredrar vinschstart, inte bara p.g.a. lägre kostnad utan även av miljöhänsyn.
- underskrider aldrig lägsta tillåtna flyghöjd över samhällen eller bebyggelse.
- utnyttjar alltid de senaste tekniska hjälpmedel som finns för att minska buller (t.ex. tre-/fyr-/fembladiga propellrar, ljuddämpare mm) på bogserflygplan och motorseglare. Flygplansindividens bullervärde skall ligga väsentligt under tillåtet gränsvärde.
- har ett lågt bullervärde som första prioritet vid nyanskaffning av bogserflygplan och motorseglare .
- undviker onödigt buller även på marken med t.ex. fältbilar och, om sådana måste finnas, skall de ha katalysator och fungerande ljuddämpare.
- iakttar skärpt uppmärksamhet under vår och försommar då det finns många nyfödda djur i markerna. T.ex. vid gräsklippning av fältytor. Extra hänsyn skall tas på och runt områden med speciellt utsatta djurarter och framförallt viktigt vid häcknings- och ungfågeltider.
- har uppsikt på var t.ex. naturskyddsområden ligger och landar absolut inte ute i ett fågelskyddsområde i häckningstid.
- respekterar och tar hänsyn till flora och fauna, speciellt om det finns sällsynta eller fridlysta växter på eller omkring området.
- planerar sin flygning så att utelandning på växande vall- eller spannmålsarealer undviks. Om utelandning ändå skett, ser till så att nyfikna ej beträder växande vall eller spannmålsarealer.
- håller bygglokaler, klubbhus, hangarer, parkeringsplatser och campingplatser rena och städade och iakttar gällande miljöhanteringsregler med avseende på återvinning och kretsloppstänkande.

- har ett fungerande system för hantering av miljöfarligt avfall från t.ex. bygglokalen.


Synpunkter? Maila dom till