Historik
Ånge Flygklubbs flygplan

Inledning  
SE-ATT Piper J-3C-65 (eg. L-4H-PI) Lill-Cub 1944
SE-CEO Piper PA-18A Super-Cub 150 1958
SE-TKB Scheibe L-Spatz 55 1955
SE-SUF Scheibe Bergfalke II/55 1956
SE-SXP Scheibe Bergfalke II/55 1959
SE-GCI Piper PA-18 Super-Cub 150 1966
SE-TCB Eiriavion PIK-16C Vassama 1964
SE-TMR Scheibe L-Spatz 55 1957
SE-ERZ Socata Morane Saulnier MS892A Rallye Commodore 150 1969
SE-UAE Grob G 109B 1984
SE-UBZ Scheibe SF 25C Falke 1973
Källor  
 
Inledning
Vad är detta?
Detta är en liten sammanställning av fakta om de flygplan som Västra Medelpads Flygklubb och senare Ånge Flygklubb har haft i sin ägo. De uppgifter som finns med är bl a ägarförhållanden, tekniska specifikationer och uppgifter om kända haverier.
Materialet:
Målet har varit att endast använda obestridbara fakta, dvs officiella register, köpehandlingar, etc. Detta har lett till att en del händelser inte kunnat bestyrkas, och därför lämnats utanför denna sammanställning. Detta kommer sig av en mycket enkel anledning: det mänskliga minnet är inte perfekt. Det en person minns på ett sätt, minns en annan helt annorlunda. Om faktauppgifter skulle komma fram, läggs detta naturligtvis till. Ett stort problem har varit att få fram uppgifter om haverier. Man måste nästan känna till om, och i så fall när ett flygplan har havererat, för att kunna få fram uppgifter om haveriet. Jag har varit i kontakt med tre olika myndigheter, Luftfartsinspektionen, Statens Haverikommission och Riksarkivet, angående haverier, och ändå inte lyckats med att få fram alla uppgifter om alla haverier. De haveribeskrivningar som finns med är ordagrannt tagna ur respektive haverirapport. I övrigt angående de använda källorna hänvisas till källförteckningen i slutet. Meningen är att allt material som legat till grund för detta skall finnas tillgängligt i klubbstugan för den som eventuellt vill läsa mer om någon händelse.
 
Förkortningar använda i registret:
Ar Avregistrerad
B Besiktningsdatum
Br Förstört av brand
Bu Besiktningsperioden utgick
Eo Ej officiellt infört
F Förstört
Fd Före detta
Ffg Flög för första gången
Fn Fuselage number (kroppsnr)
FV Flygvapnet
I Innehavare
Ir Interimsregistret
H Havererat
Lu Luftvärdighetsbeviset utgick
Lv Luftvärdigt
R Registreringsdatum
Skr Skrotat

Förklaringar:  
I Sverige (960701): anger det antal flygplan av den aktuella typen som finns registrerade och är luftvärdiga enligt KSAK flygkalender
I klubben: anger det datum då flygplanet bytte ägare enligt köpekontrakt, i de fall där dessa finns att tillgå
I klubben enl. registret: anger det datum då flygplanet officiellt bytte ägare enligt luftfartygsregistret
s/n: serial number, tillverkningsnummer
Ff: flygförare, befälhavare
Pass.: passagerare

Christer Hägglund
 
SE-ATT Piper J-3C-65 (eg. L-4H-PI) Lill-Cub 1944
Tillverkare: Piper Aircraft Corporation, Lock Haven USA
Tillv. nr.: 11979
Tillv. år: 1944
Tillverkade (tot/detta år): 5.677 st/2.001 st (L-4, ingen civil tillv. 1944)
I Sverige (960701): 28 st
Tidigare reg. (land/bet): USA/USAAF 44-79683
I klubben: 660630-700316
I klubben enl. registret: 660826-710521
Typ: Högvingat, tvåsitsigt (tandem) motorflygplan. Dukbeklädd stålrörs/träkonstruktion.
Registeruppgifter
  US Army Air Force (USAAF) 440530 - 460508
  Registrerad  460928 
  Smålandsflyg AB, Jönköping  460928 - 480316
H Jönköpings Flygplats, Jönköping  470321 
H Jönköpings Flygplats, Jönköping  471214 
  Jämtlands Aero, Östersund  480316 - 540617
  Privatperson, Östersund 540617 - 561115
  Spökis Aero, Östersund  561115 - 601228
  Privatperson, Ånge  601228 - 660826
Ope flygfält, Östersund 650916 
  Västra Medelpads Flygklubb, Ånge 660826 - 710521
  Privatperson, Ånge 710521 - 710930
  Motala Flygplanförening, Motala  710930 - 780523
  Privatperson, Vreta Kloster  780523 - ff

Tekniska specifikationer
Motor: Continental A65-8S s/n T-026335
Effekt/varv: 65 hp
Propeller: Sensenich 72C wood s/n D-5860
Tomvikt: 310 kg (680 lbs)
Totalvikt: 554 kg (1220 lbs)
Spännvidd: 10,75 m (35,25 ft)
Längd: 6,83 m (22,4 ft)
Höjd: 2,03 m (80 in)
Bränslemängd: 46 l (12 US-gals)
Max fart: 140 km/h (87 mph)
March fart: 117 km/h (73 mph)
Stall fart: 61 km/h (38 mph)
Max stigning: 13,7 m/min (45 ft/min)
Max höjd: 3.500 m (11.500 ft)
Bränsleförbrukning: 15,5 l/h (4,08 US-gals/h)

Haverier  
Haveridatum: 470321
Haveriplats: Jönköpings Flygplats, Jönköping
Besättning: Ff flygmekaniker G, saknade flygcertifikat
Beskrivning: "Flygmek. G klargjorde SE-ATT för flygning och snavade, när han skulle stiga i flygplanet samt råkade därvid stöta till gasreglaget till fullgas med påföljd att G. ramlade omkull och fpl gav sig iväg på egen hand. Fpl välte omkull SMHI:s temp.kur och fortsatte till verkstadsbyggnaden, där skidorna fastnade, så att fpl stannade. Att skidorna fastnade på detta sätt förklarar de små skadorna, som på flygplanet inskränkte sig till splittrad propeller och skada mot höger vingspets/mot temp.kuren. Haveriet måste anses bero på ren olyckshändelse."
Påföljd: Uppgifter saknas
Övrigt: Inga personskador.

Haveridatum: 471214
Haveriplats: Jönköpings Flygplats, Jönköping
Besättning: Ff P, A-certifikat
Beskrivning: "Under utkörning till start hade föraren sin uppmärksamhet riktad på andra landande flygplan och observerade ej befintlig gränsmarkeringsskärm rakt framför fpl. varför denna påkördes."
Påföljd: Förarfel. Vidare uppgifter saknas.
Övrigt: Flygplanets propeller samt glas på gränsmarkering skadades. Inga personskador.

Haveridatum: 650916
Haveriplats: Ope flygfält, Östersund
Besättning: Ff M, Nälden, saknade certifikat (elev under utb.), total flygtid 35 tim, pass. Kapten T, Frösön (lär.)
Beskrivning: "I samband med sättning efter bedömningslandning brast landställsinfästningen och flygplanet sjönk ned på nosen och buken."
Påföljd: Förarfel. Friad, inga vidare åtgärder.
Övrigt: Flygplanets landställ med infästningar, samt propellern skadades. Inga personskador.

Övrigt

Köpt inkl. hjul, 1 par skidor samt div. tillbehör, fullt luftvärdig. Pris 15.500 kr
Såld inkl. 1 par skidor samt div. tillbehör, fullt luftvärdig. Pris 16.500 kr

Flygplanet tillverkades i fabriken i Lock Haven den 22 maj 1944, och rullades ut för leverans den 24 maj. Det levererades kamuoflage-målat olivgrönt och grått (Olive drab and gray) och extrautrustat med Scott 3-21 sporrhjul samt instrumentpanel anpassad för flygvapnet(!?!). (!?!). Tillverkningen av L-4H startade den 30 juni 1943 och totalt 1.801 st tillverkades. Av dessa skeppades 1.301 st till Europa och Afrika. Priset för de första 1.301 var 2.461 dollar/st, och för de sista 500 (däribland detta exemplar) var priset 2.654 dollar/st.

Flygplanet levererades till US Army Air Force den 30 maj 1944, och skickades med båt från Newark, New Jersey till Eighth Air Force, som opererade i Europa. Flygplanet anlände till England den 17 juni 1944 och den 2 juli flyttades det över till Army Ground Forces. Från den 4 december 1944 och åtminstone fram till och med den 4 maj fanns flygplanet i tjänst hos 777th Field Artillery Batallion. Den 4-8 december 1944, 3-5 januari, 14 februari och 29 april-4 maj 1945 fanns flygplanet hos 50 MR+RS (Mobile Reclamation & Repair Squadron) i Maastricht, Holland. Om flygplanet var inne för översyner eller reparerades efter haverier eller andra skador framgår ej av materialet. Flygplanet såldes som överskottsmateriel den 8 maj 1946 till en okänd köpare, troligen Albin Ahrenberg. Typen användes inom US Army Air Force främst för artillerieldledning, övervakning, lätta transporter och samband (bokstaven L i typbeteckningen L-4 står för Liaison, samband).


Bild 1
Piper L-4 Grasshopper
Efter ankomsten till Sverige byggdes flygplanet, i likhet med ett stort antal andra Cubar, om av Ahrenbergs. Den blev då ett mellanting mellan den militära versionen L-4 och den civila versionen J-3, men fick i alla register beteckningen J-3C-65. Efter kriget kom totalt 89 st L-4 till Sverige och av dessa var 22 st fortfarande registrerade och luftvärdiga 970101. Cubarna såldes ofta till ett pris av 750 dollar/st vid de allierade surplus-lagren. Med dåtidens dollarkurs på ca 4,20 gav detta ett pris på 3.150 kr, dessutom tillkom en tull på 500 kr. Efter den ganska omfattande renoveringen såldes flygplanen, de flesta till flygklubbar, för 5.850 kr.

Bild 2
Piper J-3C-65 SE-ATT

SE-CEO Piper PA-18A Super-Cub 150 1958
Tillverkare: Piper Aircraft Corporation, Lock Haven USA
Tillv. nr.: 18-6445
Tillv. år: 1958
Tillverkade (tot/detta år): 8.501 st/343 st
I Sverige (960701): 4 st
Tidigare reg. (land/bet): Sverige, Armén/51262
I klubben: 700525-740903
I klubben enl. registret: 700827-740518
Typ: Högvingat, tvåsitsigt (tandem) motorflygplan. Dukbeklädd stålrörskonstruktion.

Registeruppgifter

  Registrerad  581011
  Kungl. Maj:t och Kronan, anv. Arméflyget 581011 - 600728
Ar Överfört till Armén, reg 51262 600728 - 630430
R Östersunds Flygklubb, Östersund 630430 - 700827
H Åresjön, Åre 650410 
  Västra Medelpads Flygklubb, Ånge 700827 - 740518
H Faxälven, Ramsele 740518 
Ar Totalhaveri  751029 

Tekniska specifikationer
Motor: Lycoming O-320 s/n 8869-27
Effekt/varv: 150 hk/2.700 rpm
Propeller: Sensenich M74DM-56 s/n 22535
Tomvikt: 422 kg (930 lbs)
Totalvikt: 795 kg (1.750 lbs)
Spännvidd: 10,8 m (35,5 ft)
Längd: 6,89 m (22,6 ft)
Höjd: 2,03 m (80 in)
Bränslemängd: 137 l (36 US-gals)
Max fart: 209 km/h (130 mph)
March fart: 185 km/h (115 mph)
Stall fart: 69 km/h (43 mph)
Max stigning: 29,2 m/min (960 ft/min)
Max höjd: 5.790 m (19.000 ft)
Bränsleförbrukning:  
Startsträcka: 61 m (200 ft)
   
Haverier
Haveridatum: 650410
Haveriplats: Åresjön
Besättning: Ff H, Brunflo, A-cerifikat, total flygtid 345 tim
Beskrivning: "Höger landställsben vek sig under utrullning efter landning."
Påföljd: Ingen, materialfel.
Övrigt: Haveriet orsakades troligen av brott på höger främre landställsfästbult. Skador på flygplanet: höger landställsben deformerat, bukskador samt skador på stålrörskonstruktionen. Inga personskador.
   
Haveridatum: 740518
Haveriplats: Faxälven, Ramsele
Besättning: Ff B, Ramsele, A-certifikat, total flygtid 179 tim
Beskrivning: "Under en olovlig lågflygning har föraren framfört flygplanet så att det kolliderat med en kraftledning. Motorn har härvid satts ur funktion, och under försök till nödlandning på vattnet har flygplanet kolliderat med ett träd, varefter det okontrollerat havererat på strandkanten."
Påföljd: B dömdes 741126 till 20 dagsböter i Sollefteå tingsrätt "för underskridande av minimiflyghöjd". Angående ytterligare bestraffning hette det i domen att: "Eftersom vederbörande för närvarande ej innehar något gällande certifikat, finns ej anledning att vidtaga ytterligare åtgärder."
Övrigt: B hade tillsammans med L, Ramsele hyrt flygplanet av Ånge Flygklubb, för att övningsflyga inför en repetitionsövning som artilleriflygare.
   
Övrigt
Köpt för 40.000 kr
Ersatt av Trygg Hansa efter haveri med 38.304 kr.
 
Flygplanet tillverkades i fabriken i Lock Haven den 14 april 1958, och rullades ut för leverans den 16 april. Det levererades vitt och rött (Daytona White with Sante Fe Red trim) och extrautrustat med dubbelkommando och oljekylare.
 
Flygplanet, med militär typbeteckning Fpl 51A, var under tiden i Arméflyget stationerat vid Artilleriflygskolan, ArtFlygS, i Nyköping och var Arméflygets första egna Fpl 51. Tidigare plan ägdes av AB Jordbruksflyg och hyrdes av Armén. Flygplanen i denna serie var till en början civilt målade (röda och vita) och med det civila registreringsnumret på bakkroppen. Sedan lackerades de emellertid om och fick den karakteristiska brun/gröna färgen och ett antal flourescerande band, bl a på båda vingarna och stjärtfenan. Det militära registreringsnumrets tre sista siffror (här 262) lackerades på stjärtfenan. De två första siffrorna i det militära registreringsnumret anger flygplanstypen, Flygplan (fpl) 51.

Fpl 51A
Mil. reg.nr.  Tillv.nr. Civil reg. Övrigt 
51257  18-6520  SE-CKE  Såld till Köpings FK 
51258  18-6521  SE-CKD  Såld till privatperson, Östersund 
51259 18-6454 SE-CKA Såld till Säffle FK
51260 18-6455 SE-CKB Såld till Borlänge FK
51261 18-6458 SE-CKC Såld till privatperson, Mellansel
51262 18-6445 SE-CEO  Såld till V:a Medelpads FK
Anm. Samtliga i tjänst 1958-63. Uppgifterna ur boken "Arméflygets historia". SE-CEO såldes egentligen först till Östersunds Flygklubb (se Ägarförhållanden).

Flygplanstypen användes bl a till artillerieldledning, flanköverakning, radiotransmittering, transporter, mm. Efter civila registreringen bogsering av segelflygplan, brandflyg samt allmänna nöjesflygningar.
Bild 3 Piper PA-18A Super Cub 150 SE-CEO


SE-TKB Scheibe L-Spatz 55 1955
Tillverkare: Scheibe Flugzeugbau GmbH, Dachau Tyskland
Tillv. nr.: 543
Tillv. år: 1955
Tillverkade (tot/detta år):  
I Sverige (960701): 4 st
Tidigare reg. (land/bet): Tyskland/D-8053, sen. D-8626, sen. D-4604
I klubben:  
I klubben enl. registret: 720620-780406
Typ: Högvingat, ensitsigt segelflygplan. Dukbeklädd stålrörs/träkonstruktion

Registeruppgifter
  Fliegergruppe Leonberg, Tyskland 1  
  privatperson, Alsbach Tyskland - 70 
  Avregistrerat Tyskland 700601
Eo privatperson, Kungsör 2   
  Registrerat 710604
H Ångesjön, Ånge 780406
H Dalgränsen, Borlänge 730701
  Västra Medelpads Flygklubb, Ånge 720620 - 780406 
  Östersunds Flygklubb, Östersund 710604 - 720620
Ar Totalhaveri  
1 Levererad 550212 som byggsats, delvis monterad av Scheibe.
2 Har ansökt om registrering och fullföljer denna. Pris 8.500 kr.

Tekniska specifikationer
Spännvidd: 15,0 m
Längd: 6,3 m
Höjd: 1,6 m
Tomvikt:  
Totalvikt: 265 kg
Max fart: 180 km/h
Stall fart: 65 km/h
Bästa glidtal:  
Minsta sjunkhast.:  

Haverier
Haveridatum: 730701
Haveriplats: Dalgränsen, Borlänge
Besättning: Ff B, Ånge
Beskrivning: Utelandning på fält med hinder. I slutet av fältet fanns en sjö. Groud-loop strax efter landningen, varvid sporren hakade fast i en tuva.
Påföljd: Uppgifter saknas
Övrigt: Haveriet skedde under DM-tävlingar
   
Haveridatum: 760404
Haveriplats: Ångesjöns is, Ånge
Besättning: Ff S, Ånge
Beskrivning: För låg fart på väg in mot landning gav att planet vek sig i en sväng. S ådrog sig allvarliga skador, bl a benbrott på båda benen. Totalhaveri.
Påföljd:  
Övrigt: Delar av flygplanet finns kvar på Tälje för undervisning.
Övrigt
Ersatt av FÖS (Flygklubbarnas Ömsesidiga Skaderegleringskassa) med 28.000 kr.


SE-SUF Scheibe Bergfalke II/55 1956
Tillverkare: Scheibe Flugzeugbau GmbH, Dachau Tyskland
Tillv. nr.: 215
Tillv. år: 1956
Tillverkade (tot/detta år):  
I Sverige (960701): 48 st
Tidigare reg. (land/bet): -/-
I klubben:  
I klubben enl. registret:  
Typ: Midvingat, tvåsitsigt (tandem) skolsegelflygplan. Dukbeklädd stålrörs/ träkonstruktion

Registeruppgifter
    Registrerat  560629 
  Borlänge Domnarvets Flygklubb, Borlänge 560629 - 691014
  Östersunds Flygklubb, Östersund 691014 - 760401
  Västra Medelpads Flygklubb, Ånge/KSAK  760401 - 760412
  Norbergs Flygklubb, Norberg/KSAK 740612 - 920318
  Norbergs Flygklubb, Norberg 920318 - ff

Tekniska specifikationer
Spännvidd: 16,6 m
Längd: 8,0 m
Höjd: 1,4 m
Tomvikt: 299 kg
Totalvikt: 440 kg
Max fart: 160 km/h
Bästa glidtal: 1:28
Minsta sjunkhast.: 0,72 m/s vid 70 km/h
Haverier
Uppgifter saknas.
Övrigt
-


SE-SXP Scheibe Bergfalke II/55 1959
Tillverkare: Scheibe Flugzeugbau GmbH, Dachau Tyskland
Tillv. nr.: 283
Tillv. år: 1959
Tillverkade (tot/detta år):  
I Sverige (960701): 48 st
Tidigare reg. (land/bet): -/-
I klubben:   -840415, 891008-ff
I klubben enl. registret: 740212-840528, 911121-ff
Typ: Midvingat, tvåsitsigt (tandem) skolsegelflygplan. Dukbeklädd stålrörs/träkonstruktion.

Registeruppgifter
  Registrerat 590612
  Landskrona Flygklubb, Landskrona 1 590612 - 620801
H   611106
  KSAK 620801 - 680710
  Östersunds Flygklubb, Östersund/KSAK 680710 - 740212
  Ånge Flygklubb, Ånge/KSAK 740212 - 840528
  Hudiksvalls Flygklubb, Hudiksvall/KSAK 840528 - 911121
  Ånge Flygklubb, Ånge/KSAK 911121 - ff
1 Levererad 590401.
2 SE-SXP är idag överförd helt till Ånge Flygklubb, (se även SE-SUF), trots att uppgifter om detta saknas i     registret.

Tekniska specifikationer
Spännvidd: 16,6 m
Längd: 8,0 m
Höjd: 1,4 m
Tomvikt: 299 kg
Totalvikt: 440 kg
Max fart: 160 km/h
Bästa glidtal: 1:28
Minsta sjunkhast.: 0,72 m/s vid 70 km/h
Haverier
En grundöversyn utfördes 611106 efter reparationer efter haveri. Närmare uppgifter saknas.

Övrigt

Såld inkl. transportvagn, kapell, 2st fallskärmar, 1st Winther barograf. Fullt luftvärdig samt grundinstrumenterad.
Pris inkl. SE-TMR och SE-TCB 93.000 kr.

Återköpt inkl. 1st radio ATR 720 inkl. laddare och accar,
1st fallskärm Irwin C41 nr 838, 1st fallskärm Irwin C46 nr 977,
1st transportvagn med registreringsnummer CXH 630 samt kapell. Fullt luftvärdig. Pris 20.000 kr.

Bild 4 Scheibe Bergfalke II/55 SE-SXP.


SE-GCI Piper PA-18 Super-Cub 150 1966
Tillverkare: Piper Aircraft Corporation, Lock Haven USA
Tillv. nr.: 18-8363
Tillv. år: 1966
Tillverkade (tot/detta år): 8.501 st/138 st
I Sverige (960701): 39 st
Tidigare reg. (land/bet): Sverige, Armén/51244
I klubben: 740905-840419
I klubben enl. registret: 750217-840523
   
Typ: Högvingat, tvåsitsigt (tandem) motorflygplan.
Dukbeklädd stålrörskonstruktion.

Registeruppgifter
  Armén, reg 51244 730607 - 730905 1
  Lycksele Flygklubb, Lycksele 730905 - 750217
  Ånge Flygklubb, Ånge 750217 - 840523
H Tälje Flygfält, Ånge 810404
  Arvidsjaurbygdens Flygklubb, Arvidsjaur 840523 - 860109
  Privatpersoner, Arvidsjaur 860109 - ff
 1 Under denna tid var flyplanet civilt registrerat på Kronan, dock endast för att förenkla vid försäljningen.
 
Tekniska specifikationer
Motor: Lycoming O-320-A2B s/n L-16198-27A (sen. L-19919-27A)
Effekt/varv: 150 hk/2.700 rpm
Propeller: Sensenich M74DM s/n K7443
(sen. 74DM6-O-53 s/n K27064)
Tomvikt: 422 kg (930 lbs)
Totalvikt: 795 kg (1.750 lbs)
Spännvidd: 10,8 m (35,5 ft)
Längd: 6,89 m (22,6 ft)
Höjd: 2,03 m (80 in)
Bränslemängd: 137 l (36 US-gals)
Max fart: 209 km/h (130 mph)
March fart: 185 km/h (115 mph)
Stall fart: 69 km/h (43 mph)
Max stigning: 29,2 m/min (960 ft/min)
Max höjd: 5.790 m (19.000 ft)
Bränsleförbrukning:  
Startsträcka: 61 m (200 ft)

Haverier  
Haveridatum: 810404
Haveriplats: Tälje Flygfält, Ånge
Besättning: Ff W, Ljungaverk, A-certifikat, total flygtid 96 tim, pass. H, Ånge

Beskrivning:
"Vid start efter tankning av flygplanet inträdde motorstopp på ca 200 fots höjd. Under efterföljande nödlandning på ett kalhygge slog flygplanet runt och erhöll omfattande skador. Under bärgningen av vraket tillstötte ytterligare skador."
Påföljd:
"Verket finner flygklubbens åtgärder" (se Övrigt:) "tillfyllest för att förhindra en upprepning av händelsen. Ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder och betraktas för verkets del som avslutat." Orsaken till haveriet var vatten i bensinen. Orsaken till detta kunde ej fastställas, utan ansågs bero på flera olika omständigheter, bl a väderomslag, den lilla mängd bränsle som återstod i tankarna vid tankningen, att tankningen skedde ur ett fat med bara ca 40 liter bensin kvar samt dålig täthet mellan pumphandtaget och fatet vid lagring. Det konstaterades dock att vattnet med största sannolikhet kommit in i flygplanets tankar vid tankningen.
Övrigt:
Inga personskador. Skadan bedömdes som totalhaveri, men flygplanet reparerades ändå. De åtgärder klubben vidtagit och som åsyftas var:
1.
Handpumpens filterinsats skall bytas med 6 månaders intervall istället för 12 månader.
2.
Tankning av flygplan från den aktuella tankningsanläggningen skall alltid ske med användning av sämskskinnstratt.
3.
Efter avslutad tankning skall bränslefatet alltid förslutas med fatets lock.

Övrigt

Köpt inkl. kapell och skidor, fullt luftvärdig. Pris 47.000 kr.
Såld inkl. skidor, kapell, hjul och div. reservdelar (magnet, hjullager mm). Lev. fullt luftvärdig vid tach.tid 3207,34 tim. Pris 140.000 kr.
Flygplanet tillverkades i fabriken i Lock Haven den 24 januari 1966, och rullades ut för leverans den 25 januari. Modellen anges vara PA-18-150 men på protkollet från leveransbesiktningen står det inom parentes L21-B, modified. Det levererades lackerat olivgrönt (Olive Drab) och extrautrustat med Deluxe-paket, vacuum pump och sugXXXXX, samt modifierad instrumentpanel från L21-B.

Den serie som inköptes 1959, med militär typbeteckning Fpl 51B, fick först ett civilt registreringsnummer i serien SE-CKF - CKL, för att sedan avregistreras och vid försäljningen 1973 få ett nytt civilt registreringsnummer i serien SE-GCP - GCT. De serier som inköptes 1963 och 1966, med militär typbeteckning Fpl 51B, registrerades endast militärt och fick inget civilt registreringsnummer förrän vid försäljningen 1973. Dessa registreringsnummer låg i serien SE-GCA - GCO.

Flygplanen i denna serie var redan från början lackerade i den karakteristiska brun/gröna färgen och ett antal flourescerande band, bl a på båda vingarna och stjärtfenan. Det militära registreringsnumrets två sista siffror (här 44) lackerades på stjärtfenan. De två första siffrorna i det militära registreringsnumret anger flygplanstypen, Flygplan (fpl) 51.


Fpl 51B
Mil. reg.nr Tillv.nr. I tjänst  Civ. reg. Övrigt 
51251  18-6804 1959-67 SE-CKI Totalhaveri 670306
51252 18-6802 1959-73 SE-CKG Såld till Vilhelmina FK, SE-GCP
51253  18-6805 1959-66 SE-CKK Totalhaveri 660302
51254  18-6806 1959-73 SE-CKL Såld till N:a Upplands FK, SE-GCR
51255  18-6801 1959-73 SE-CKF Såld till Ekshärads FK, SE-GCS
51256  18-6803 1959-73 SE-CKH Såld till KSAK Ålleberg, SE-GCT
51245  18-7918 1963-73   Såld till Salaortens FK, SE-GCK
51246  18-7919 1963-73   Såld till Norsjö FK, SE-GCL 
51247  18-7920 1963-73   Såld till Falbygdens FK, SE-GCM
51248  18-7921 1963-73   Såld till Nyköpings FK
51249  18-7922 1963-73   Såld till KSAK Ålleberg, SE-GCO
51250  18-7923 1963   Totalförstörd 1963
51234  18-8541 1966-73   Såld till Östersunds FK Segel, SE-GCA
51235  18-8542 1966-74   Såld till KSAK Ålleberg, SE-GCB
51236  18-8544 1966-73   Såld till Halmstad Segelfk, SE-GCC
51237  18-8545 1966-74   Såld till KSAK Ålleberg, SE-GCD
51238  18-8547 1966-73   Såld till Uppsala FK, SE-GCE
51239  18-8600 1966-73   Såld till Malmö Segelfk, SE-GCF
51240  18-8602 1966-70   Totalhaveri 700224
51241  18-8441 1966-73   Såld till V:a Gästrike FK, SE-GCG
51242  18-8361 1966-73   Såld till Kalmar Segelfk, SE-GCH
51243  18-8362 1966   Totalhaveri 660701
51244  18-8363 1966-73   Såld till Ånge FK, SE-GCI
Anm. Uppgifterna ur boken "Arméflygets historia". 51244 (sen. SE-GCI) såldes egentligen först till Lycksele Flygklubb (se Ägarförhållanden).

Bild 5 Piper PA-18 Super Cub 150 SE-GCI (före renovering)
Bild 6 Piper PA-18 Super Cub 150 SE-GCI (efter renovering)


SE-TCB Eiriavion PIK-16C Vasama 1964
Tillverkare: Eiriavion, Lahti Finland
Tillv. nr.: 33
Tillv. år: 1964
Tillverkade (tot/detta år):  
I Sverige (960701): 4 st
Tidigare reg. (land/bet): -/-
I klubben: 741008-840415
I klubben enl. registret: 741024-840528

Typ:

Midvingat, ensitsigt segelflygplan. Fanérklädd träkonstruktion.

Registeruppgifter
  Registrerat  640812 
  Uppsala Flygklubb, Uppsala 640812-651229
  Privatpersoner, Lidköping 651229 - 720411
  Privatpersoner, Lidköping  720411 - 741024 
  Ånge Flygklubb, Ånge 741024 - 840528
  Hudiksvalls Flygklubb, Hudiksvall  840528 -
H Hudiksvalls Flygplats, Hudiksvall 870608
Ar  Totalhaveri  871217 

Tekniska specifikationer
Tomvikt:              
Totalvikt:  
Spännvidd:  
Längd:  
Höjd:  
Max fart:  
Stall fart:  
Bästa glidtal:  
Minsta sjunkhast.:  

Haverier
Haveridatum: 870608
Haveriplats: Hudiksvalls Flygplats, Hudiksvall
Besättning: Ff 32 år, S-certifikat, total flygtid 119 tim
Beskrivning:
"Under inflygning för landning påbörjade föraren en sväng på baslinjen. Flygplanet stallade och gick i spinn. Spinnen fortsatte ned till marken. Bidragande orsaker till haveriet var svängar på låg höjd och förarens ringa aktuella flygträning."
Påföljd:
"Med hänsyn till de uttalanden som redan föreligger angående förbud mot svängar på låg höjd, meddelar SHK inga särskilda rekommendationer."
Övrigt:
Totalhaveri. Flygföraren avled vid haveriet.

Övrigt

Köpt inkl. transportvagn samt 1st fartmätare, 1st höjdmätare, magnetkompass, grovvariometer, el-variometer samt Libell, fullt luftvärdig. Pris 24.500 kr.
Såld inkl. transportvagn, kapell, 1st fallskärm, 1st radio ATR 720 inkl. laddare och accar. Grundinstrumenterad och fullt luftvärdig. Pris inkl. SE-TMR och SE-SXP 93.000 kr.

Bild 7 Eiriavion PIK-16C Vasama SE-TCB


SE-TMR Scheibe L-Spatz 55 1957
Tillverkare: Scheibe Flugzeugbau GmbH, Dachau Tyskland
Tillv. nr.: 5
Tillv. år: 1957
Tillverkade (tot/detta år):  
I Sverige (960701): 4 st
Tidigare reg. (land/bet): Tyskland/D-1425
I klubben: 780407-840415
I klubben enl. registret: 780424-860605
Typ: Högvingat, ensitsigt segelflygplan. Dukbeklädd stålrörs/
träkonstruktion.

Registeruppgifter
  Avregistrerat Tyskland 721107
  Registrerat  730619
  Privatperson, Göteborg 730919 - 780424
  Ånge Flygklubb, Ånge 780424 - 860605
  Hudiksvalls Flygklubb/privatperson, Hudiksvall 860605 - 860605
  Privatpersoner, Delsbo 860605 -

Tekniska specifikationer
Spännvidd: 15,0 m
Längd: 6,3 m
Höjd: 1,6 m
Tomvikt:  
Totalvikt: 265 kg
Max fart: 180 km/h
Stall fart: 65 km/h
Bästa glidtal:  
Minsta sjunkhast.:  

Haverier
Uppgifter saknas.
Övrigt
Köpt inkl. kapell och transportvagn, fullt luftvärdig. Pris 11.700 kr.
Såld inkl. transportvagn och kapell. Levererad utan gällande luftvärdighetsbevis och med transportvagn oregistrerad. Pris inkl. SE-TCB och SE-SXP 93.000 kr.

Bild 8 Scheibe L-Spatz 55 SE-TMR


SE-ERZ Socata Morane Saulnier MS892A Rallye Commodore 150 1969
Tillverkare: Socata, Frankrike
Tillv. nr.: 11442
Tillv. år: 1969
Tillverkade (tot/detta år):  
I Sverige (960701): 5 st
Tidigare reg. (land/bet): Danmark/OY-DJR
I klubben: 801016-820714
I klubben enl. registret: 801120-821018
Typ: Lågvingat, fyrsitsigt (2+2) motorflygplan. Plåtbeklädd metallkonstruktion.

Ägarförhållanden
Registrerat  700615 
Skåneflyg, Eslöv - 801120
Ånge Flygklubb, Ånge, mfl 801120 - 821118
Privatperson, Åmål  821118 - ff
 
Tekniska specifikationer
Motor:  
Effekt/varv:                  
Propeller:  
Tomvikt:  
Totalvikt:  
Spännvidd:  
Längd:  
Höjd:  
Bränslemängd:  
Max fart:  
March fart:  
Stall fart:  
Max stigning:  
Max höjd:  
Bränsleförbrukning:  
Startsträcka:  

Haverier
Uppgifter saknas.
Övrigt
Köpt fullt luftvärdig. Pris 62.000 kr.
Såld fullt luftvärdig. Pris 55.000 kr.
Flygplanet var en andelsmaskin med totalt 13 ägare, där ÅFK ägde en del.


SE-UAE Grob G 109B 1984
Tillverkare: Burkhart Grob Flugzeugbau, Mattsies Tyskland
Tillv. nr.: 6293
Tillv. år: 1984
Tillverkade (tot/detta år): 324 st/104 st
I Sverige (960701): 6 st
Tidigare reg. (land/bet): -/-
I klubben: 840624-ff
I klubben enl. registret: 840525-ff
Typ: Lågvingat, tvåsitsigt (side-by-side) motorsegelflygplan. Byggt i plast.

Registeruppgifter
Registrerat  840525 
Ånge Flygklubb, Ånge 840525 - ff 
 
Tekniska specifikationer
Motor: Grob 2500 E1
Effekt/rpm: 90 hk/2400 rpm
Tomvikt: 620 kg
Totalvikt: 850 kg
Spännvidd: 17,4 m
Längd: 8,1 m
Höjd: 1,7 m
Max fart: 240 km/h
March fart: 190 km/h
Stall fart: 73 km/h
Bästa glidtal: 1:28
Bränsleförbrukning: 13 l/h vid 75% belastning
Startsträcka: 194 m
Landningssträcka: 205 m

Haverier
Inga.

Övrigt
Köpt ny från Grob för 326.142 kr inkl. huvkapell extrautrustat med positionsljus på vingspetsar, strob-light, tåspetsbromsar på höger sida och golvfönster

 
Bild 9 Grob G 109B SE-UAE


SE-UBZ Scheibe SF 25C Falke 1973
Tillverkare: Scheibe Flugzeugbau GmbH, Dachau Tyskland
Tillv. nr.: 4482
Tillv. år: 1973
Tillverkade (tot/detta år):  
I Sverige (960701): 27 st
Tidigare reg. (land/bet): Tyskland/D-KEIB
I klubben: 890123-ff
I klubben enl. registret: 890404-ff  
Typ: Lågvingat, tvåsitsigt (side-by-side) motorsegelflygplan. Dukbeklädd stål/
träkonstruktion.
Registeruppgifter

Flugsportvereinigung Radolfzell, Tyskland 1   
Avregistrerat Tyskland  
Registrerat  840404 
Ånge Flygklubb, Ånge 890404 - ff
1 Levererad 731115

Tekniska specifikationer  
Motor: Limbach SL 1700 EA
Effekt/rpm: 65 hk/3.550 rpm
Tomvikt: 375 kg
Totalvikt: 580 kg
Spännvidd:  
Längd:  
Höjd:  
Max fart:  
March fart: 140 km/h
Stall fart:  
Bästa glidtal:  
Bränsleförbrukning:  
Startsträcka:  
Landningssträcka:  
Minsta sjunkhast.: 1,0 m/s vid 70 km/h

Haverier
Uppgifter saknas på tiden i Tyskland. Inga haverier sedan ankomsten till Sverige. Flygplanet utsattes 890816 för ett mindre sabotage. Utdrag ur polisanmälan:
Brottet: Någon har på okänt sätt slagit hål på undersidan utav vänster flygplansvinge. Hålet upptäcktes efter inspektion före flygning den 16 augusti.
Skador: Hål i vänster flygplansvinge ca 1dm x 5cm. Reparationskostnad ca 500 kr

Övrigt

Köpt för 213.748 kr.

Bild 10 Scheibe SF-25C Falke SE-UBZ


Källor

Böcker, tidskrifter, mm
Bowers, Peter M Piper Cubs
Luftfartsinspektionen Haverirapport SE-ATT 650916
Luftfartsinspektionen Haverirapport SE-CEO 650410
Luftfartsinspektionen  Haverirapport SE-CEO 740518
Luftfartsinspektionen  Haverirapport SE-GCI 810404
Luftfartsmyndigheten  Haverirapport SE-ATT 470321
Luftfartsmyndigheten  Haverirapport SE-ATT 471214
Lundström, Per-Anders (Red.) Arméflygets historia
Olsson, Bertil Dålig och motorsvag, artikel i Pilotmagazinet nr 5 1997
Penner, Helmut Motorsegeln heute
Statens Haverikommission Haverirapport SE-TCB 870608
Svensk Flyghistorisk Förening Svensk civilregister SE-A, B & C

Register, mm
Luftfarsverket  Handlingar ur Luftfartygsregistret
US Army Air Force Registerkort 44-79683

Korrespondens
Datum  Typ Från  Ämne 
970131  Brev  Östgöta Arméflygbataljon, Övlt Burman Fd militära Piper Cubar
970323  Brev  Göran Stigsson Brev ang. SE-ATT
970806  E-post US Air Force, Archie DiFante Piper L-4
970806  Brev  US Air Force, Archie DiFante  
970813  Brev  Statens Haverikommssion, L Nordqvist Brevet 1997-08-10
970815  Fax  Luftfartsinspektionen, Klas G Bask Ang. Ånge FK:s flygplan
970820  Brev  Colin M Smith Piper L-4H Cub 
970822  Brev  Clyde Smith JR ATT, CEO och GCI
970825  E-post US Air Force, Archie DiFante Cub
970827  E-post Grob Luft-Raumfahrt, Constanze Baader Your letter dated 10.08.97
970829  E-post Grob Luft-Raumfahrt, Constanze Baader Grob G 109B in 1984
970902  Brev Riksarkivet, Henrik Svensson Ang. haverirapporter för…

I övrigt enligt kontrakt, köpehandlingar, kvitton, besiktningshandlingar, mm.
Sidan uppdaterad 1998-10-19 i enlighet med Datalagen.
 
Åter till Hemsidan
Synpunkter? Maila dom till